METAMORPHOSIS

METAMORPHOSIS
METAMORPHOSIS
τοῦ Σωτῆρος dicitur hodiernis Graecis Festum Transfigurationis Domini nostri, quod die Augusti sextô celebrant, durante Quadragesima τῆς ἁγίας παρθένος, sancte Virginis: quae cum quatuordecim duret dies, quibus net carnem, nec pisces, ut aiunt, gustare iis licitum, hôc tamen festô piscium caro illis permissa est, Iac. Sponius Itiner. Graeciae Part. 2. p. 353. Vide et supra Megali.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Metamorphosis — (englisch „Verwandlung“) bezeichnet: Musik: Metamorphosis (Mercenary Album), Album von Mercenary Metamorphosis (Papa Roach Album), Album von Papa Roach Metamorphosis (Rolling Stones Album), Compilation Album der Rolling Stones von 1975… …   Deutsch Wikipedia

  • Metamorphosis II — Artist M. C. Escher Year 1939 1940 Type woodcut Dimensions 19.2 cm × 389.5 cm (7.6 in × 153.3 in) …   Wikipedia

  • Metamorphosis — может обозначать: Metamorphosis альбом шведской рок группы Ulver. Metamorphosis альбом американской певицы Хилари Дафф. Metamorphosis альбом американской рок группы Papa Roach. Metamorphosis альбом голландской группы Clan of Xymox. Metamorphosis… …   Википедия

  • Metamorphosis I — Artist M. C. Escher Year 1937 Type woodcut Dimensions 19.5 cm × 90.8 cm (7.7 in × 35.7 in) M …   Wikipedia

  • Metamorphosis (EP) — Metamorphosis EP by Ulver Released September 27, 1999 …   Wikipedia

  • Metamorphosis — Met a*mor pho*sis, n.; pl. {Metamorphoses}. [L., fr. Gr. ?, fr. ? to be transformed; meta beyond, over + morfh form.] [1913 Webster] 1. Change of form, or structure; transformation. [1913 Webster] 2. (Biol.) A change in the form or function of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • metamorphosis — (n.) 1530s, change of form or shape, especially by witchcraft, from L. metamorphosis, from Gk. metamorphosis a transforming, a transformation, from metamorphoun to transform, to be transfigured, from meta change (see META (Cf. meta )) + morphe… …   Etymology dictionary

  • metamorphosis — [met΄əmôr′fə sis, met΄əmôr fō′sis] n. pl. metamorphoses [met΄ə môr′fəsēz΄, met΄ə môr fōsēz΄] [L < Gr metamorphōsis < metamorphoun, to transform, transfigure < meta, over (see META ) + morphē, form, shape] 1. a) change of form, shape,… …   English World dictionary

  • metamorphosis — metamorphosis. См. метаморфоз. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

  • metamorphosis — index conversion (change) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”